Kancelaria Notarialna

Magdalena Tandek-Cieśluk

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Magdalena Tandek-Cieśluk

Dokumenty

UWAGA!

Dokonując czynności u notariusza należy legitymować się ważnym dokumentem tożsamości – w szczególności dowodem osobistym lub paszportem, zaś w przypadku potrzeby uzyskania poświadczenia dokumentu za zgodność, należy okazać notariuszowi oryginał dokumentu.

 

Do poniższych czynności wymagane są następujące dokumenty:

1) zbycie nieruchomości gruntowej:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej (prowadzonej w formie elektronicznej),
 • podstawa nabycia, np. akt notarialny,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu,
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli taka została wydana,
 • informacja o budowlach znajdujących się na działce;

2) zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej (prowadzonej w formie elektronicznej),
 • podstawa nabycia, np. akt notarialny;

3) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • aktualne zaświadczenie z właściwej spółdzielni mieszkaniowej, potwierdzające stan prawny nieruchomości,
 • podstawa nabycia, np. przydział lokalu lub akt notarialny,
 • jeśli dla prawa założono księgę wieczystą - aktualny odpis księgi lub nr księgi wieczystej (prowadzonej w formie elektronicznej);

4) umowa majątkowa małżeńska:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy umów zawieranych przed zawarciem związku małżeńskiego),
 • odpis księgi wieczystej lub numer księgi elektronicznej posiadanych wspólnie nieruchomości lub nieruchomości na które wspólność ma być rozszerzona,
 • podstawa nabycia takich nieruchomości;

5) podział majątku wspólnego:

 • prawomocny wyrok rozwodowy lub umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową (nie dotyczy przypadków dokonywania podziału majątku jednocześnie z ustanowieniem rozdzielności majątkowej - wówczas potrzebny jest odpis skrócony aktu małżeństwa),
 • wskazanie składników majątku, w szczególności nieruchomości, samochodów (do wglądu dokumenty), środków znajdujących się na rachunkach bankowych (np. aktualne zaświadczenie z banku o znajdujących się środkach), dla nieruchomości dokumenty wymagane jak przy zbyciu,

6) czynności z zakresu prawa spadkowego:

 • przyjęcie/odrzucenie spadku - odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, wskazanie kręgu spadkobierców wstępujących w miejsce odrzucającego spadek, przy odrzuceniu spadku przez małoletniego - zgoda sądu rodzinnego, testamenty spadkodawcy,
 • akty poświadczenia dziedziczenia - odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, dokument, z którego wynika PESEL zmarłego oraz aktualne odpisy skrócone aktów urodzenia, a w przypadku osób które są lub kiedykolwiek były w związkach małżeńskich - odpisy skrócone aktów małżeństwa, numery ksiąg wieczystych nieruchomości i praw dla których prowadzone są księgi wieczyste, testamenty spadkodawcy,
 • dział spadku - wskazanie składników majątku, w szczególności nieruchomości, samochodów (do wglądu dokumenty), środków znajdujących się na rachunkach bankowych, dla nieruchomości dokumenty wymagane jak przy zbyciu.

 

Dodatkowe dokumenty i informacje wymagane dla wyżej wymienionych transakcji:

 • znajomość wartości rynkowej przedmiotu umowy, -
 • wypis pełnomocnictwa, jeśli czynność będzie dokonywana przy udziale pełnomocnika,
 • dokumenty bankowe, jeśli na nabycie udzielony został kredyt,
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku, jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze spadkobrania lub zasiedzenia, niezależnie od daty, lub darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanej po 2007 roku,
 • jeśli nabycia dokonano w drodze spadkobrania, a spadkobiercy nie zostali ujawnieni w KW – odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Przed dniem dokonania czynności należy dostarczyć do kancelarii powyższe dokumenty, jak również dane z dowodów osobistych lub innych dokumentów ustalających tożsamość osób biorących udział w czynnościach.

orzel

Magdalena Tandek-Cieśluk
N O T A R I U S Z
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 1H (I piętro)
tel./fax 58 351 22 48 lub tel. kom. 795 259 209
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer rachunku bankowego:
39 8324 0001 0001 5176 2000 0010

 

Kancelaria czynna jest:

w poniedziałki - od 930 do 1730
od wtorku do piątku - od 830 do 1530
sobota i inne godziny - do uzgodnienia

likebox